Planeeringute vormistamise määrus

Vastavalt planeerimisseaduse § 3 lõike 6 punktidele 3 ja 4 on valdkonna eest vastutavale riigihalduse ministrile antud volitus kehtestada nõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele.

Määrus on 1. juulist 2015 kehtiva planeerimisseaduse rakendusakt, mis reguleerib nii kohaliku omavalitsuse kui ministeeriumite koostatud planeeringute vormistamist ja ülesehitust. Määrus kehtib kõigile planeeringutele olenemata planeeringu liigist.

Määrusega seatud nõuded näevad ette, et edaspidi on kõik kehtestatavad planeeringud digitaalselt vormistatud. Selline nõue tagab, et planeeringuid saab säilitada digitaalsetes andmekogudes ning planeeringulahendust saab efektiivsemalt kasutada edaspidise ehitustegevuse ja maakasutuse alusena. See omakorda lihtsustab kõigi osapoolte jaoks planeeringute sisuga tutvumist.

Planeeringu vormistatavad osad on planeerimise tulemusena valminud seletuskiri ja joonised ning planeeringu juurde kuuluvad lisad. Planeeringu joonised koosnevad nõuete järgi vormistatud digitaalsetest kihtidest ning nende kihtide loetavalt kujundatud esituskujudest.

Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad peavad olema avatavad vabavaralise tarkvara abil (OpenOffice, PDF lugemise tarkvara, veebibrauserid jt), et tagada kõigile juurdepääs teda huvitavale infole ilma erialaste programmideta. Samas nähakse planeeringu jooniste digitaalsetele kihtidel ette nõuded just erialaliste joonestus- ning geoinfoprogrammidega vormistamisele. Kuid planeeringud ei saa olla kasutatavad ainult elektroonilises keskkonnas, mõnikord on vajalik teha planeeringust ka paberkandjal koopiaid. Seepärast peab planeering – eelkõige seletuskiri ja esituskujud – olema vormistatud selliselt, et seda saab loetaval kujul välja trükkida. Jooniste esituskujud ongi digitaalsete kihtide kujundatud ja küljendatud versioonid (tavaliselt pdf kujul). Seega on määrusega seatud nõuded ühelt poolt kõikide planeeringute digitaalseks vormistuseks ja teiselt poolt ka paberil kasutamiseks.

Määruse § 3 sätestab nõuded planeeringu seletuskirjale. Seal on toodud põhimõttelised osad, millest sõnaline osa ehk planeeringu tekst peab koosnema. Seletuskirjast peab selguma tervikliku ruumilahenduse mõte ning tingimused selle saavutamiseks ja tagamiseks. Määruse §-s 4 seatakse nõuded planeeringu jooniste esituskujule (neid nimetatakse tavaliselt lihtsalt joonisteks). Need on vajalikud selleks, et vormistatav joonis oleks loetav ja andmed oleksid rühmitatud (nt tehnovõrkude joonis).

Määrusega seatud nõuded jooniste digitaalsetele kihtidele (määruse § 5) aitavad edaspidi planeeringuid digitaalselt kasutada. Kehtestamise järgselt tuleb digitaalsete kihtide üldine info ja planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri esitada maakatastri pidajale (vt määruse lisa 1). Samuti tuleb maakatastri pidajale esitada määruse lisa 2 kohaselt vormistatud digitaalsed kihid ise. Lisaks märgib planeerimisseadus, et maakatastri pidajale saadetakse ka kehtestatud kujul planeering tervikuna.

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavate nõuete määruse eelnõu juurde on koostatud seletuskiri, milles on selgitatud ka määruses kasutatud erialalisi mõisteid (nt jooniste esituskujud, planeeringulahenduse kehtestatud kihid, tärkandmed, ruumiobjekt jne). Samuti on jooniste digitaalsete kihtide paremaks vormistamiseks koostatud juhend ning näidisfailid enamlevinud programmides.

Skip to content